JAAR VAN DE BOERDERIJ

Het JAAR VAN DE BOERDERIJ wil op toekomstgerichte wijze bijdragen aan het behoud van boerderijen en hun cultuurhistorische en landschappelijke waarden, met ruimte voor nieuwe vormen en functies.

Veel historische boerderijen verliezen hun oorspronkelijke functie en worden gesloopt of ingrijpend verbouwd. Dat betekent een dreigend verlies aan cultuurhistorische en landschappelijke waarden.

Doel is het behoud en zorgvuldig beheer van de historische boerderijen en erven, en het scheppen van voorwaarden waarmee aan de landelijke bouwkunst op verantwoorde wijze een nieuwe toekomst kan worden geboden. Dit doel moet bereikt worden door beïnvloeding van beleidsmakers en publieke opinie, en informatievoorziening aan de direct bij deze categorie gebouwen betrokken partijen.

De aanzet voor het project 2003 JAAR VAN DE BOERDERIJ werd gegeven door de Stichting Historisch Boerderij-Onderzoek in Arnhem. Het plan is uitgewerkt in samenwerking met vertegenwoordigers van de volgende partijen: Nationaal Contact Monumenten, Landelijk Beraad Boerderijen, Stichting Werkgroep Boerenerven, Rijksdienst voor de Monumentenzorg, Ministerie van OCenW, Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen, Nederlands Openluchtmuseum en Welstandszorg Groningen.

Bij het project zijn verder betrokken de Ministeries van LNV en VROM, de Provincies, de Raad voor Cultuur, LTO Nederland, de ANWB, de Rijksgebouwendienst en de Landbouwuniversiteit Wageningen.

0003.jpg
0005.jpg
0020.jpg
0027.jpg
0040.jpg
30628001cjaaptedingvanberkhout.jpg
30628037cjaaptedingvanberkhout.jpg
30628085cjaaptedingvanberkhout.jpg
30712107cjaaptedingvanberkhout.jpg
30712127cjaaptedingvanberkhout.jpg
30712174cjaaptedingvanberkhout.jpg
30712177cjaaptedingvanberkhout.jpg
boerderij18cjohannesabeling.jpg
boerderij20cjohannesabeling.jpg
boerderij23cjohannesabeling.jpg
boerderij42cjohannesabeling.jpg
cover_magazine.jpg
cover_programmakrant.jpg
mobiel_restaurant_angerencbrains_unlimited.jpg